Коррупциягә каршы тәэсир итү турында Татарстан Республикасы законнары, Татарстан Республикасы Президентының указлары, Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының карарлары

2015 елның 17 июненнән № 40-ТРЗ «2030 елга кадәр Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый үсеше стратегиясен раслау турында» Татарстан Республикасының Законы

2006 елның 4 маеннан № 34-ТРЗ «Татарстан Республикасында коррупциягә каршы тәэсир итү турында» Татарстан Республикасының Законы

2006 елның 4 мартыннан № 16-ТРЗ «Татарстан Республикасының дәүләт вазыйфалары турында» Татарстан Республикасының Законы

2004 елның 28 июленнән № 45-ТРЗ «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасының Законы

2003 елның 16 гыйнварыннан № 3-ТРЗ «Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәте турында» Татарстан Республикасының Законы

2013 елның 25 июненнән № 50-ТРЗ муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасының Кодексы

2017 елның 29 июненнән № ПУ-575 «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының норматив хокукый актлары проектларының бәйсез коррупциягә каршы экспертизасын тәэмин итүнең һәм  аларны хәзерләү вакытында җәмәгать фикерен исәпкә алуның өстәмә гарантияләре турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2016 елның 18 мартыннан № ПУ-265 «Татарстан Республикасының аерым дәүләт вазыйфалары урынына калган шәхесләрнең бурычларын үтәү вакытында мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган яки китерергә мөмкин булган шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хәбәр итүнең тәртибе турында һәм Татарстан Республикасы Президентының аерым указларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2015 елның 13 октябреннән № ПУ-986 «Татарстан Республикасында коррупциягә каршы тәэсир итү буенча эшне координацияләү буенча комиссия турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2015 елның 8 июненнән № ПУ-542 «Шул вазыйфалар урынына калган Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәткәрләренә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетларны (кертемнәрне) ачу һәм аларга ия булу, кулдагы акчаларны һәм кыйммәтләрне саклау, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алар белән файдалану тыелган Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтенең вазыйфалар исемлеген раслау турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2015 елның 2 февраленнән № ПУ-71 «Татарстан Республикасында муниципаль хезмәтнең вазыйфалары урынына калуга дәгъвалаучы гражданнар һәм Татарстан Республикасында муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан бирелгән  мәгълүматларның дөреслеген һәм тулылыгын, һәм Татарстан Республикасында муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан хезмәт тәртипләренә таләпләрнең үтәлүен тикшерү турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2014 елның 20 августыннан № ПУ-797 «Татарстан Республикасында коррупциягә каршы сәясәтне тормышка ашыру өлкәсендә эшчәнлекне камилләштерү буенча чаралар турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2013 елның 6 декабреннән № ПУ-1185 «Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәткәрләрен ротацияләү турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2013 елның 6 ноябреннән № ПУ-1084 «Коррупциягә каршы тәэсир итү турында» Федераль законының һәм «Дәүләт вазыйфалары урынына калган шәхесләрнең һәм башка шәхесләрнең чыгымнары аларның керемнәренә туры килүен тикшерү турында» Федераль законының аерым нигезләмәләрен тормышка ашыру буенча чаралар турында һәм коррупциягә каршы тәэсир итү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Президентының аерым указларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2012 елның 2 июненнән № ПУ-415 «Коррупциягә каршы тәэсир итү мәсьәләләре буенча Республика экспертлар төркеме турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2011 елның 22 апреленнән № ПУ-233 «Татарстан Республикасының дәүләт вазыйфалары урынына калуга дәгъвалаучы гражданнар һәм Татарстан Республикасының дәүләт вазыйфалары урынына калган шәхесләр тарафыннан бирелгән  мәгълүматларның дөреслеген һәм тулылыгын, һәм Татарстан Республикасының дәүләт вазыйфалары урынына калган шәхесләр тарафыннан чикләмәләр үтәлүен тикшерү турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2011 елның 23 мартыннан № ПУ-142 «Татарстан Республикасының Дәүләт гражданлык хемәткәрләренең этикасы һәм хезмәт тәртибе кодексын раслау турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2011 елның 31 гыйнварыннан № ПУ-37 «Коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Президентының Идарәсе турында нигезләмәне раслау турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2010 елның 1 ноябреннән № ПУ-711 «Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәтенең вазыйфалары урынына калуга дәгъвалаучы гражданнар һәм Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәткәрләре тарафыннан бирелгән  мәгълүматларның дөреслеген һәм тулылыгын, Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәткәрләре тарафыннан хезмәт тәртибенә таләпләрнең үтәлүен тикшерү турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2010 елның 30 сентябреннән № ПУ-636 «Коррупциягә каршы тәэсир итү турында» Федераль законның аерым нигезләмәләрен тормышка ашыру буенча чаралар турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2010 елның 25августыннан № ПУ-569 «Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә таләпләрнең үтәлүе һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча комиссияләр турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2010 елның 19 апреленнән №ПУ-237 «Татарстан Республикасының дәүләт вазыйфалары урынына калган шәхесләрнең, Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүматларны Татарстан Республикасы дәүләт органнарының рәсми сайтларында урнаштыру һәм бастырып чыгару өчен бу мәгълүматларны масса-күләм мәгълүмат чараларына тапшыру тәртибе турында нигезләмәне раслау турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2010 елның 11 гынварыннан № ПУ-4 «Татарстан Республикасының дәүләт вазыйфалары урынына калуга дәгъвалаучы гражданнар тарафыннан керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында мәгълүматларны бирү, шулай ук Татарстан Республикасының дәүләт вазыйфалары урынына калган шәхесләр тарафыннан керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында мәгълүматларны бирү турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2009 елның 30 декабреннән №ПУ-701 «Шул вазыйфалары урынына калганда федераль дәүләт хезмәткәрләре үз керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүматларны, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүматларны бирергә бурычлы булган Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәтенең вазыйфалар исемлеген раслау турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2009 елның 30 декабреннән № ПУ-702 «Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәте вазыйфалары урынына калуга дәгъвалаучы гражданнар тарафыннан керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында мәгълүматларны бирү, шулай ук Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәте вазыйфалары урынына калган шәхесләр тарафыннан керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында мәгълүматларны бирү турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2006 елның 7 августыннан № ПУ-284 «Татарстан Республикасының Коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру буенча бүлек турында  нигезләмәне раслау турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2006 елның 18 гыйнварыннан № ПУ-9 «Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәтенең вазыйфалары реестры турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2005 елның 1 июненнән № ПУ-220 «Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру буенча даими гамәлдәге эш органын оештыру турында» Татарстан Республикасы Президентының Указы

2016 елның 18 мартыннан № 197 «Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәтенә билгеләү һәм аннан азат итү Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан башкарыла торган вазыйфалар урынына калган шәхесләр тарафыннан килеп чыккан мәнфәгатьләр конфликты турында яки аның килеп чыгу мөмкинлеге турында яллаучының вәкиленә белдерү тәртибен раслау турында» Татарстан Республикасы Президентының Боерыгы 

2015 елның 24 июненнән №389 «Беркетмәле чаралар, хезмәт командировкалары һәм катнашу вазыйфа бурычларын үтәү белән бәйле булган башка рәсми чаралар аркасында  Татарстан Республикасы Президенты алган бүләкләрне кабул итү, саклау, бәясен билгеләү, шулай ук сату (сатып алу) тәртибе турында» Татарстан Республикасы Президентының Боерыгы
2014 елның 27 гыйнварыннан №94 «Үзләренең урындагы дәрәҗәләре яки үзләре тарафыннан хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәү аркасында бүләкне алу, бүләкне тапшыру һәм бәясен билгеләү, сату (сатып алу) һәм сатудан алынган акчаларны алу турында шәхесләрнең аерым категорияләре тарафыннан хәбәр итүнең тәртибе турында» Татарстан Республикасы Президентының Боерыгы

2017 елның 15 августыннан №580 «2017 елның 29 июненнән № ПУ-575 «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының норматив хокукый актлары проектларының бәйсез коррупциягә каршы экспертизасын тәэмин итүнең һәм аларны хәзерләү вакытында җәмәгать фикерен исәпкә алуның өстәмә гарантияләре турында» Татарстан Республикасы Президентының Указын тормышка ашыру буенча чаралар турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары

2014 елның 19 июленнән №512 «2015–2020 елларга Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру» дәүләт программасын раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары

2013 елның 27 декабреннән №1072 «Шул вазыйфалар буенча Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең ротациясе күздә тотыла торган Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтенең вазыйфалар исемлеген раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Карары

2013 елның 4 апреленнән №225 «Коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрдә Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары рәсми сайтларының бүлекләрен урнаштыруга һәм тутыруга Бердәм таләпләрне раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары

2016 елның 26 маеннан №354 «2014 елның 19 июленнән №512 «2015–2020 елларга Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру» Дәүләт программасын раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары белән расланган «2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру» Дәүләт программасына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары

Соңгы яңарту: 17 декабрь 2018, 15:09

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования