Коррупциягә каршы тәэсир итү турында Федераль законнар, Россия Федерациясе Президентының Указлары, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең карарлары

1996 елның 13 июненнән № 63-ФЗ Россия Федерациясенең Җинаять кодексы
2015 елның 3 ноябреннән № 303-ФЗ «Россия Федерациясенең аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законы
2015 елның 5 октыбреннән № 285-ФЗ «Дәүләт вазыйфалары урынына калган шәхесләрнең һәм башка шәхесләрнең мәнфәгатьләр конфликтын китерә торган яки китерергә мөмкин булган шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хәбәр итү һәм мәнфәгатьләр конфликтына юл куймау яки җайга салу буенча чаралар күрү бурычларын билгеләү өлешендә Россия Федерациясенең аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законы
2014 елның 22 декабреннән № 431-ФЗ «Коррупциягә каршы тәэсир итү мәсьәләләре буенча Россия Федерациясенең аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законы
2013 елның 7 маеннан № 79-ФЗ «Шәхесләрнең аерым категориясенә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетларны (кертемнәрне) ачарга һәм аларга ия булырга, кулдагы акчаларны һәм кыйммәтләрне сакларга, чит ил финанс инструментларына ия булырга һәм (яки) алар белән файдаланырга тыю турында» Федераль законы
2012 елның 29 декабреннән N 280-ФЗ «Дәүләт (муниципаль) учреждениеләре җитәкчеләренә хезмәт хакы түләүнең үтә күренмәле механизмын булдыру һәм бу учреждениеләрнең җитәкчеләре тарафыннан керемнәре, мөлкәтләре  һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләрне тапшыру өлешендә Россия Федерациясенең аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законы 
2012 елның 3 декабреннән № 230-ФЗ «Дәүләт вазыйфалары урынына калган шәхесләрнең һәм башка шәхесләрнең чыгымнары аларның керемнәренә туры килүен тикшерү турында» Федераль законы
2012 елның 3 декабреннән № 231-ФЗ «Дәүләт вазыйфалары урынына калган шәхесләрнең һәм башка шәхесләрнең чыгымнары аларның керемнәренә туры килүен тикшерү турында» Федераль законы кабул ителү уңае белән Россия Федерациясенең аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законы
2011 елның 6 декабреннән №395-ФЗ «Дәүләт гражданлык хезмәтендә ротация кертү уңае белән Россия Федерациясенең аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законы
2011 елның 21 ноябреннән №329-ФЗ «Коррупциягә каршы тәэсир итү өлкәсендә дәүләт идарә итүен камилләштерү уңае белән Россия Федерациясенең аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законы
2011 елның 21 октябреннән №288-ФЗ «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» Федераль законының 13нче статьясына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законы
2009 елның 17 июленнән №172-ФЗ «Норматив хокукый актларның һәм норматив хокукый актлар проектларының коррупциягә каршы экспертизасы турында» Федераль законы
2008 елның 25 декабреннән №273-ФЗ «Коррупциягә каршы тәэсир итү турында» Федераль законы
2008 елның 25 декабреннән №274-ФЗ «Коррупциягә каршы тәэсир итү турында» Федераль законы кабул ителү уңае белән Россия Федерациясенең аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законы
2007 елның 2 мартыннан №25-ФЗ «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» Федераль законы
2004 елның 27 июленнән №79-ФЗ «Россия Федерациясенең дәүләт гражданлык хезмәте турында» Федераль законы
2015 елның 22 декабреннән №650 «Россия Федерациясенең дәүләт вазыйфалары, федераль дәүләт хезмәте вазыйфалары урынына калган шәхесләрнең һәм башка шәхесләрнең вазыйфа бурычларын үтәү вакытында мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган яки китерергә мөмкин булган шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хәбәр итүнең тәртибе турында һәм Россия Федерациясе Президентының кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» РФ Президентының Указы
2015 елның 15 июленнән №364 «Коррупциягә каршы тәэсир итү өлкәсендә эшчәнлек оештыруны камилләштерү буенча чаралар турында» РФ Президентының Указы
2016 елның 1 апреленнән №147 «2016 – 2017 елларга Коррупциягә каршы тәэсир итүнең милли планы турында» РФ Президентының Указы
2015 елның 8 мартыннан №120 «Коррупциягә каршы тәэсир итүнең кайбер мәсьәләләре турында» РФ Президентының Указы
2013 елның 3 декабреннән №878 «Коррупциягә каршы тәэсир итүнең мәсьәләләре буенча Россия Федерациясе Президентының Идарәсе турында» РФ Президентының Указы
2013 елның 8 июленнән №613 «Коррупциягә каршы тәэсир итүнең мәсьәләләре» РФ Президентының Указы
2013 елның 2 апреленнән №309 «Коррупциягә каршы тәэсир итү турында» Федераль законының аерым нигезләмәләрен гамәлгә ашыру буенча чаралар турында» РФ Президентының Указы
2013 елның 2 апреленнән №310 «Дәүләт вазыйфалары урынына калган шәхесләрнең һәм башка шәхесләрнең чыгымнары аларның керемнәренә туры килүен тикшерү турында» Федераль законының аерым нигезләмәләрен гамәлгә ашыру буенча чаралар турында» РФ Президентының Указы
2010 елның 21 июленнән №925 «Коррупциягә каршы тәэсир итү турында» Федераль законының аерым нигезләмәләрен гамәлгә ашыру буенча чаралар турында» РФ Президентының Указы
2010 елның 1 июленнән №821 «Федераль дәүләт хезмәткәрләренең хезмәт тәртипләренә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча комиссияләр турында» РФ Президентының Указы
2009 елның 21 сентябреннән №1065 «Федераль дәүләт хезмәтенең вазыйфалары урынына калуга дәгъвалаучы гражданнар һәм федераль дәүләт хезмәткәрләре тарафыннан бирелгән  мәгълүматларның дөреслеген һәм тулылыгын, һәм федераль дәүләт хезмәткәрләре тарафыннан хезмәт тәртипләренә таләпләрнең үтәлүен тикшерү турында» РФ Президентының Указы
2009 елның 21 сентябреннән №1066 «Россия Федерациясенең дәүләт вазыйфалары урынына калуга дәгъвалаучы гражданнар һәм Россия Федерациясенең дәүләт вазыйфалары урынына калган шәхесләр тарафыннан бирелгән  мәгълүматларның дөреслеген һәм тулылыгын, һәм Россия Федерациясенең дәүләт вазыйфалары урынына калган шәхесләр тарафыннан чикләмәләрнең үтәлүен тикшерү турында» РФ Президентының Указы
2009 елның 18 маеннан №557 «Шул вазыйфалар урынына калганда федераль дәүләт хезмәткәрләре үз керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүматларны, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүматларны бирергә бурычлы булган федераль дәүләт хезмәтенең вазыйфалары исемлеген раслау турында» РФ Президентының Указы
2009 елның 18 маеннан №559 «Федераль дәүләт хезмәте вазыйфасы урынына калуга дәгъвалаучы гражданнар һәм федераль дәүләт хезмәткәрләре тарафыннан керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында мәгълүматларны бирү турында» РФ Президентының Указы
2008 елның 19 маеннан №815 «Коррупциягә каршы тәэсир итү буенча чаралар турында» РФ Президентының Указы
2015 елның 29 маеннан №159-пб «Беркетмәле чаралар, хезмәт командировкалары һәм катнашулары хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәү белән бәйле булган башка рәсми чаралар аркасында бүләкне алу, бүләк бәясен билгеләү һәм аны сату (сатып алу) турында Россия Федерациясенең аерым дәүләт вазыйфалары, федераль дәүләт хезмәтенең аерым вазыйфалары урынына калган шәхесләр, Россия Федерациясе субъектларының  югары урындагы шәхесләре (дәүләт хакимиятенең югары башкарма органнары җитәкчеләре) тарафыннан белдерүнең тәртибе турында» РФ Президентының Боерыгы
2015 елның 21 гыйнварыннан №29 «Исемлеге Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары белән билгеләнә торган дәүләт яки муниципаль хезмәтнең вазыйфалары урынына калган граждан белән эшләр башкаруга (хезмәтләр күрсәтүгә) хезмәт яки гражданлык-хокукый килешүне төзү турында эш бирүче тарафыннан хәбәр итү кагыйдәләрен раслау турында» РФ Хөкүмәтенең Карары
2014 елның 9 гыйнварыннан №10 «Шәхесләрнең аерым категорияләре тарафыннан беркетмәле чаралар, хезмәт командировкалары һәм катнашулары аларның хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәү, бүләкне тапшыру һәм аның бәясен билгеләү, аны сату (сатып алу) һәм сатудан алынган акчаларны алу белән бәйле булган башка рәсми чаралар белән бәйле бүләк алу турында белдерүнең тәртибе турында» РФ Хөкүмәтенең Карары 
2013 елның 13 мартыннан №207 «Федераль дәүләт учрежденияләрнең җитәкчеләре вазыйфалары урынына калуга дәгъвалаучы гражданнар һәм шул вазыйфалар урынына калган шәхесләр тарафыннан бирелгән керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында мәгълүматларның дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү кагыйдәләрен раслау турында» РФ Хөкүмәтенең Карары

2010 елның 26 февраленнән №96 «Норматив хокукый актларның һәм норматив хокукый актлар проектларының коррупциягә каршы экспертизасы турында» РФ Хөкүмәтенең Карары

Соңгы яңарту: 5 март 2019, 17:29

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования